Nzev skladby
    
Interpret, skladatel
    
st textu psn
    

Texty psn:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Interpreti:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...Nezaazeno - ostatn texty psn [-] Transpozice [+]   Tisk textu     


Polsk hity 60 let - disco

Nezaazeno - ostatn texty psnBaw si ra zem zna mi Je li masz o cho t 
Na wspl n za ba w Daj na m wi si 
To naj lep szy spo sb Je li chcesz za po mnie 
O swo ich ko po tach I zmar twie niach te e e 

Nie za dzie raj no sa baw si ra zem zna mi 

Nie bd ta ki szyb ki Bill wstrzy maj si przez kil ka chwil 
Prz esta dzia a je dno staj nie po roz ma wiaj o Ein stei nie 
Nie bd ta ki szy bki Bill nie bd ta ki szyb ki Bill, nie bd ta ki szyb ki Bill. 

O mnie si nie martw o mnie si nie martw Ja so bie ra d dam 
Jes te to jes te a jak ci nie ma To te nie wiel ki kram 
Je li chcesz wie dzie zmart wie bez li ku Ci gle przez cie bie mam 
Jak so bie ra d dasz niew dzic zni ku kie dy zos ta niesz sam 
Jak so bie ra d dasz niew dzic zni ku kie dy zos ta niesz sam 

Trzy nas te go wszy stko zda rzy si mo e trzy nas te go wiat wr o wym ko lor ze 
Trzy nas te go nie smu c mnie zy y trzy nas te go pi kniej sze mam sny y 
Trzy nas te go A ty wa nie trzy nas te go jes te zy 

Mu wi le kie dy ze mnie ko chasz, mu wi le kie dy ze ko chasz mnie 
Ze nig dy in nej nie po ko chasz, ze nie po ko chasz in nej nie 

Lecz two je so wa ja ju znam, je dn do cie bie pro zbe mam 
Ne pu kaj ni gdy ju, do mo jich drzwi 

Te O pol ske dzio  hy wie kie pa rad ni ce ka za y se us zy czer wo ne spod ni ce 
Cze rwo ne spod ni ce bia e za po ni ce zaj d na mu zy ki sto j jak ma ni ce 

a la l a la l a la la la l la a l la la l la a la la la l la 

Je dzie my au to sto pem je dzie my au to sto pem 
Wten spo sb mo esz bra cie prze je cha E u ro p 
Gdzie szo sy bia a ni tam bra cie mia o wyjd 
I nie martw si co b dzie po tem 
Au to stop, au to stop wsia daj bra cie da lej hop 
Ru sza wz bd zie wiz b dzie wiz nas dzi ten wz  

Cho piec zgi ta r by by dla mnie pa r 
Chc przez y cie pie wa j co ra zem i 
Cho piec z git ar by by dla mnie pa r 
Mo e mnie o r k pro si cho by dzi 

Hej jest wnas zym mie scie nie wi nnym 
targ na ma lo wa ne dzie wczy ny 
La la ma lo wa na jak a dna, 
hej kup cie j lu zie bo ad na 

Ma lo wa na la la la la la la la la Ma lo wa na la la la la la	 
Ma lo wa na la la la la la la la la Ma lo wa na la la la la la 

Jak si masz ko cha nie jak si masz 
Po wiedz mi kie dy zno wu ci zo ba cz 
Jak si masz ko cha nie jak si masz 
Po wiedz mi co zo sta o zna szych mar ze 
Jak si masz ko cha nie jak si masz 
y cz ci a by my by li ra zem ju 

Nie za dzie raj no sa Baw si ra zem zna mi